شماره جاری: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 12، شهریور 1401، صفحه 7-142 

بررسی توثیقات عام رجالی

صفحه 7-26

سید رضی موسوی؛ کاظم صالحی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
جامعه المصطفی العالمیه

سردبیر اعضای هیات تحریریه مدیر اجرایی
دوره انتشار
دو فصلنامه